Ключарски курсове

КУРСОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КЛЮЧАРИ 

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ 

КЪМ 

НАЦИОНАЛНА ЗАНАЯТЧИЙСКА КАМАРА 

Основен курс за начинаещи ключари

1. Наименование на професионалното направление : МЕТАЛООБРАБОТВАНЕ и МАШИНОСТРОЕНЕ КОД 521

2.Наименование на професията: ковач КОД 521 130

3.Специалност: избираем модул ключар КОД 521 130 1

Степен на професионална квалификация – І (първа)

Минимално входящо образователно равнище - завършен шести клас и необходимите технически умения

Общ брой часове: 200 часа 25 – 30 дни

Брой часове по теория: 60 часа

Брой часове по практика: 140 часа

Организационна форма: индивидуално обучение с цел максимално усвояването на знанията.Началото и цялото обучение е съобразено с удобно за кандидата време. Курсът завършва с изпит по теория и практика пред изпитна комисия.Успешно завършилите получават:

· Удостоверение на Министерството но образованието и науката № 3-37 което важи пред Общинските и данъчни администрации в цялата страна както и в страните членки на Европейския съюз

· Свидетелство за Калфа на Националната занаятчийска което се признава в страните членки на Европейския съюз

· достатъчно знания и умения за самостоятелно упражняване на професията

· знаят къде и как да потърсят информация и решения за случай извън от досегашната практика

· получават в продължение на една година безплатни консултации по занаята

Цена на курса: 2 500 лв.

Начин на плащане: 50% при започване на курса, 50% след успешно положен изпит и получаване на документите /свидетелство на МОН и калфенско удостоверение/Лектори са изявени майстор ключари с дългогодишен опит и познания в професията. Практическите занимания се провеждат в ключарски ателиета в присъствието на майстор ключар в София и Велико Търново. 

За допълнителна информация и координатор на курса - Инж. Николай Трендафилов 0888 807 854 , гр. София, кл. ателие - кв. Младост 4, Бизнес Парк София, сгр. 8

Могат да кандидатстват желаещи от цялата страна.Заявление за курса може да изтеглите от тукНАЧАЛО......................

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

С ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

(РАМКОВА ПРОГРАМА “А”) ЗАНАЯТ: № 41 КЛЮЧАРСТВО

Част І . ТЕОРИЯ – 60 часа

I. История на ключарството

    1. Възникване на ключарството теория – 1 час

    2. Развитие на занаята през вековете теория –1 час

    3. Основи на съвременното ключарство теория – 1 час

ІІ. Ключарско ателие

    1. Обзавеждане на ключарско ателие – машини, материали и др. теория – 1 час

    2. Оборудване на работното място и помощни инструменти теория – 1 час

ІІІ. Ключове

    1.Видове ключове – обикновени, секретни, секретни специални, касови, помпови, сейфови, авто едностранни, авто двустранни, авто  специални, авто с чип – транспондер. Разпознаване на тези модели, намиране на аналози, рязане и копиране. теория – 5 часа 

    2. Работа с каталози теория – 1 час

ІV. Секретни и специални патрони

    1. Стандартен секретен патрон български стандарт теория – 2 часа 

    2. Стандартен секретен патрон западен стандарт теория – 2 часа 

    3. Избор на ключове за тях, разглобяване и сервизиране теория – 1 час

    4. Изработка на ключове по шифъра на патрона и прекодиране теория – 1 час

    5. Ямкови едноредови, двуредови и триредови патрони теория – 1 час

V. Касови брави

    1. Видове касови брави – общо устройство, разпознаване на

различни модели, избор на ключове за тях, разглобяване и профилактика за тях. 2.Отваряне на касови брави чрез специални

универсални инструменти за тях. теория – 1 0 часа

VІ. Помпови брави

    1. Устройство, подбор на ключове, разпознаване на различните модели, профилактика, прекодиране и отваряне. теория – 4 часа

VІІ. Сейфови брави

    1. Видове, прекодиране, изработка на ключ по брава, отваряне и тех.средства за тях

VІІІ. Шифрови брави

    1. Общо устройство, прекодиране и сервиз, отваряне – начини и технически средства за манипулация. теория – 1 часа

ІХ. Авто ключалки

    1. Отваряне без повреди на ключалките и корите. теория – 1 час

    2. Демонтаж, монтаж на ключалката на вратата и запалването, прекодиране. теория – 1 часа 3.Изработка на ключ по код на пластини. теория – 1 час

    4. Транспондер системи. теория – 2 часа

Х.. Работа на адреси

    1. Основни проблеми свързани с услугата “аварийно отваряне”, контакт с клиента, установяване на собствеността на обслужвания обект – дом, кола. теория – 2 часа

    2. Сервиз и профилактика. теория – 1 час

    3. Правни и етични проблеми, свързани с взаимоотношенията с клиентите – защита правата на клиента, конфиденциалност. теория – 1 час

    4. Наказателен кодекс и раздел “Престъпления срещу собствеността на гражданите”.

За калкулиране разходите по изпълнение на заданието е необходимо да се проверят компетентнциите на кандидат-майстора да ценообразува клиентската поръчка. теория – 1 час

    5. Законът за защита на потребителите и изискванията към качеството на предлаганите изделия и услуги. теория – 1 час

Част II.БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ

Тема 1: БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ И ОБЩУВАНЕ

    1.1. Същност, принципи и направления на бизнес комуникациите.

    1.2. Основна характеристика на деловото общуване.

Тема 2: ПИСМЕНИ КОМУНИКАЦИИ

    2.1. Кореспонденция – възникване и основни понятия.

    2.2. Организационно-разпоредителни и справочно-информационни документи.

    2.3. Документи от общ характер. Документи от личен характер.

    2.4. Парични и платежни средства като носители на информация.

Тема 3: ВЕРБАЛНИ КОМУНИКАЦИИ

    3.1. Умението да говорим и да слушаме.

    3.2. Вербални комуникации чрез технически средства.

    3.3. Разпределение на времето.

III. СТАРТИРАНЕ НА НОВ БИЗНЕС

Тема 1. Анализ на външната среда на бизнеса - проблеми и възможности за стартиране на занаятчийско предприятие.

Тема 2. Бизнес план: схема и обвързване на отделните фази.

Тема 3. Откриване и оценка на бизнес идеята. Цели и обхват на бизнес плана.

Тема 4. Проучване на пазара. Оценка на методите за проучване на пазара. Специфични методи,

изпозвани в българските условия.

Тема 5. Технологично и организационно осигуряване.

Тема 6. Изграждане на система за управление. Гарантиране качеството на изделието (услугата)

Тема 7. Финансови разчети

Тема 8. Планиране

  • Бизнес планиране: видове, поставяне на цели, изпълнение. Процесът на бизнес планирането.
  • Стратегическо управление: процеси / фази / и обвръзката им. Изграждане на фирмена стратегия и нейното изпълнение. 
  • Функционални и бизнес стратегии. Съчетаване с фирмената стратегия. 

Част ІІI. ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНИМАНИЯ И УМЕНИЯ – 140 часа

Практическите знания се проведат в ключ. ателие, в прсъствието на майстор ключар 1.Центроване на ключарски машини, смяна фрезе и водачи и др. Практика – 2 часа 2.Оборудване на работното място и помощни инструменти Практика – 2 часа Ключове

    1. Изработка на ключове – обикновени, секретни, специални, касови, помпове, сейфови, авто двустранни, авто специални, авто с чип – транспондер. Разпознаване на тези модели, намиране на аналози, рязане и копиране. Практика – 2 часа

Секретни и специални патрони Практика – 55 часа 

    1.Стандартен секретен патрон български стандарт 2.Стандартен секретен патрон западен стандарт     3.Избор на ключове за тях, разглобяване и сервизиране

    4. Изработка на ключове по шифъра на патрона и прекодиране

    5. Ямкови едноредови, двуредови и триредови патрониКасови брави

    1. Видове касови брави – общо устройство, разпознаване на различни модели, избор на ключове за тях, разглобяване и профилактика за тях. Практика – 6 часа

    2. Отваряне на касови брави чрез унищожаване и отваряне чрез специални универсални инструменти за тях. Практика – 2 часа

Помпови брави

    1. Устройство, подбор на ключове, разпознаване на различните модели, профилактика, прекодиране и отваряне. Практика – 2 часа

Сейфови брави

    1. Видове, прекодиране, изработка на ключ по брава, отваряне и технически средства за тях.

Практика – 8 часа Шифрови брави

    1. Общо устройство, прекодиране , тех. средства за манипулация. Практика – 6 часа Авто ключалки

    2. Отваряне без повреди на ключалките и корите. Практика – 25 часа

    3. Демонтаж, монтаж на ключалката на запалването, прекодиране. Практика – 22 часа

    4. Изработка на ключ по брава или код.. Практика – 4 часа

Ċ
Антон Ганчев,
21.07.2014 г., 7:30