КУРС ЗА КЛЮЧАРИ                   КУРС     ЗА    НАЧИНАЕЩИ КЛЮЧАРИ           
    ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ НАЦИОНАЛНА ЗАНАЯТЧИЙСКА КАМАРА


       
           За допълнителна информация и координатор на курса 
 инж. Николай Трендафилов 0888 807 854 , E-mail: eurokeybg@yahoo.com                                                                    гр. София, клЮЧАРСКО  ателие kв.Младост 4 .Бизнес Парк Софиа , сгр.8 -С
          
                                                                                                                                                                                                                                                                       

1. Наименование на професионалното направление                                                                                                                                                                                       

                    МЕТАЛООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ                              КОД НА СППОО        521 О4 14

2.Наименование на професията:                                                                
                           МАШИНЕН МОНТЬОР                                                      КОД НА СППОО        521 04 0

3.Специалност: избираем модул                                                               
                          КЛЮЧАР                                                                              

Степен на професионална квалификация – 2    (втора)                           КАЛФА

Минимално входящо образователно равнище -                                  завършен шести клас и                                                                                                                                                                                         необходимите техниiчески умения

Общ брой часове:                                                                                        220 часа     25 – 30 дни
Брой часове по теория:                                                                               68 часа
Брой часове по практика:                                                                           152 часа
Цена на курса:                                                                                             2 500 лв.  
 Начин на плащане :                                                                                   4 равни вноски 
·

Организационна форма:                                                                          
 индивидуално обучение с цел максимално усвояване на знанията.Началното и  цялото  обучение е съобразено с удобно за кандидата време. Курсът завършва с  изпит по теория и  практика пред изпитна комисия.Успешно завършилите получават:
  •  Удостоверение на Министерството но образованието и науката форма № 3-37 което важи пред Общинските и данъчни администрации в цялата страна . Удостоверението е лигитимен дпкумент за стрните членки на Европейския съюз. Удостоверението има воден знак за индентичност ;
  •  Свидетелство за Калфа на Националната занаятчийска камара което се признава в страните членки на Европейския съюз ;
  •  Достатъчно знания и умения за самостоятелно упражняване на професията ;
  •  Получават в продължение на една година безплатни консултации по занаята, знаят къде и как да потърсят информация и решения за случай извън от досегашната практика ;
  • Лектори са майстор ключари с дългогодишен опит и познания в професията
  • Могат да кандидатстват желаещи от цялата страна 
·

·

УЧЕБЕН ПЛАН

 за начално професиосионалнo  обучение на начинаещи ключари с придобиване на втора степен професионална квалификация - калфа


· 
                                       
                                                                               

  ЧАСТ I .Теоритични занимания                      68 часа
                                                                                                                                                                                                                                                                      
        1. . История на ключарството                                                                                                                                    

         2.   Ключарско ателие 
                         Обзавеждане на ключарско ателие – машини, материали, и др.                                                     
                       . Оборудване на работното място и помощни инструменти теория –                                                              
           3  . Ключове
                        Видове ключове – обикновени, секретни, секретни специални, касови, помпови, сейфови, 
                       авто едностранни, авто двустранни, авто  специални, авто с чип – транспондер. Разпознаване на  тези  модели, намиране на аналози, рязане и                               копиране. теория  Работа с каталози .                                                                                                                               
           4. Секретни и специални патрони
                     . Стандартен секретен патрон български стандарт теория –                                                                              
                       Стандартен секретен патрон западен стандарт теория –                                                                                
                       Избор на ключове за тях, разглобяване и сервизиране теория –                                                                     
                       Изработка на ключове по шифъра на патрона и прекодиране теория –                                                        
                       Ямкови едноредови, двуредови и триредови патрони теория –                                                                     
          5.  Касови брави
                         Видове касови брави – общо устройство, разпознаване на различни модели, избор на ключове за тях, разглобяване и профилактика за тях.
                        Отваряне на касови брави чрез специални  универсални инструменти за тях. теория                                                                                                       
           6. Помпови брави 
                         Устройство, подбор на ключове, разпознаване на различните модели, профилактика,  прекодиране и отваряне.                                                            
           7. Сейфови брави 
                         Видове, прекодиране, изработка на ключ по брава, отваряне и тех.средства за тях                                     
            8.  Шифрови брави
                         Общо устройство, прекодиране и сервиз, отваряне – начини и технически средства за                                           манипулация. теория 
            9. . Авто ключалки
                        Отваряне без повреди на ключалките и корите. теория –                                                                                        
                        Демонтаж, монтаж на ключалката на вратата и запалването, прекодиране. теория –                                        
                       .Изработка на ключ по код на пластини. теория –                                                                                                      
                        Транспондер системи. теория –                                                                                                                                   
            10.  Работа на адреси
                    . Основни проблеми свързани с услугата “аварийно отваряне”, контакт с клиента, установяване  на  собствеността на обслужвания обект – дом,                                кола. Сервиз и профилактика. Правни и етични проблеми, свързани с взаимоотношенията с клиентите – защита  правата на                                                                клиента, конфиденциалност. теория . Законът за защита на потребителите и изискванията към  качеството на предлаганите изделия и услуги.             

Част II.БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ
                                                                                                                                          

Тема 1: БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ И ОБЩУВАНЕ

    1.1. Същност, принципи и направления на бизнес комуникациите.

    1.2. Основна характеристика на деловото общуване.

Тема 2: ПИСМЕНИ КОМУНИКАЦИИ                                                                                                                                        

    2.1. Кореспонденция – възникване и основни понятия.

    2.2. Организационно-разпоредителни и справочно-информационни документи.

    2.3. Документи от общ характер. Документи от личен характер.

    2.4. Парични и платежни средства като носители на информация.

Тема 3: ВЕРБАЛНИ КОМУНИКАЦИИ                                                                                                                                      
    3.1. Умението да говорим и да слушаме.

    3.2. Вербални комуникации чрез технически средства.

    3.3. Разпределение на времето.

 Тема 4. СТАРТИРАНЕ НА НОВ БИЗНЕС                                                                                                                                        

 1. Анализ на външната среда на бизнеса - проблеми и възможности за стартиране на занаятчийско предприятие.
 2. Бизнес план: схема и обвързване на отделните фази.
 3. Откриване и оценка на бизнес идеята. Цели и обхват на бизнес плана.
 4. Проучване на пазара. Оценка на методите за проучване на пазара. Специфични методи,
     изпозвани в българските условия.
 5. Технологично и организационно осигуряване.
 6. Изграждане на система за управление. Гарантиране качеството на изделието (услугата)
 7. Финанспви разчети
 8. Бизнес планиране 
        
Част ІІI. ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНИМАНИЯ И УМЕНИЯ –                    152 часа

Практическите знания се проведат в ключарско. ателие, в прсъствието на майстор ключар
  1. Центроване на ключарски машини, смяна фрезе и водачи и др.  
       2 Оборудване на работното място и помощни инструменти

     .3. Изработка на ключове – обикновени, секретни, специални, касови, помпове, сейфови, авто двустранни,
         авто специални, авто с чип – транспондер. Разпознаване на тези модели, намиране на аналози, рязане 
        и копиране.  

       4. Секретни и специални патрони

        .Стандартен секретен патрон български стандарт
        .Стандартен секретен патрон западен стандарт     
        .Избор на ключове за тях, разглобяване и сервизиране
         Изработка на ключове по шифъра на патрона и прекодиране
        Ямкови едноредови, двуредови и триредови патрони

        5.Касови брави
 
       . Видове касови брави – общо устройство, разпознаване на различни модели, избор на ключове за тях,
             разглобяване и профилактика за тях. Отваряне на касови брави чрез унищожаване и отваряне чрез специални универсални инструменти за тях. 

        6. Помпови брави  Устройство, подбор на ключове, разпознаване на различните модели, профилактика, прекодиране и отваряне.  

        7. Сейфови брави  Видове, прекодиране, изработка на ключ по брава, отваряне и технически средства за тях.

        8. Шифрови брави  Общо устройство, прекодиране , тех. средства за манипулация.
 
         9. Авто ключалки 

            Отваряне без повреди на ключалките и корите.  

            Демонтаж, монтаж на ключалката на запалването, прекодиране. 

            Изработка на ключ по брава или код.. 
        
            Изработка на ключ с чип

Ċ
Антон Ганчев,
21.07.2014 г., 7:30 ч.